Terapia KORART

Metoda jest wynikiem mojej 20 letniej praktyki zawodowej. Jest ona ukierunkowana na rozwój osobowości twórczej dziecka. Dziecka z innymi potrzebami rozwojowymi, zaburzonego emocjonalnie, dziecka z rodziny patologicznej, dziecka dysfunkcyjnego psychofizycznie, dziecka z nowotworem. Dziecka, dla którego terapia, rozwój, edukacja ma być przyjemnością, a nie przymusem.

Studia nad psychologią, anatomią i rozwojem dziecka oraz doświadczenia, które nabyłam pracując w różnych środowiskach i w wielu miejscach na świecie takich jak: Niemcy, Włochy, Indie, Singapur czy też Stany Zjednoczone pozwoliły na wypracowanie autorskiej metody terapeutycznej i edukacyjnej.

Arteterapia, którą proponuję, posługuje się komunikatem niewerbalnym, co daje szansę na rozwój każdemu zdrowemu dziecku, ale również temu, które nie chodzi, nie mówi, nie widzi. Jest ukierunkowana na terapię i rozwój poprzez doświadczenie;

  • manualne czyli ruchowe usprawnianie części ciała, praca nad motoryką małą i precyzyjną
  • kinestetyczne czyli usprawnianie rozwoju oraz terapia zaburzeń, zahamowań głębokich dysfunkcji poprzez ruch, aktywizacja mechanizmów samorealizacji przez motorykę pierwotną
  • sensoryczne czyli poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej oraz utworzenie odpowiedniej reakcji adaptacyjnej, usuwanie zaburzeń integracji sensorycznej, głównie nadwrażliwości dotykowej oraz stymulacja zmysłów,
  • wyobrażeniowe czyli utrzymywanie i rozszerzanie wyobraźni twórczej
  • emocjonalne czyli usprawnianie pamięci długoterminowej i kinestetycznej, praca z lękiem, traumą, wycofaniem, nadwrażliwością, zaburzeniem emocjonalnym
  • podświadome czyli diagnoza i interpretacja percepcyjna eliminująca traumy, lęki, oraz fobie

Stymulacja, terapia, rozwój w/w poziomów odbywa się poprzez niewerbalne porozumiewanie się językiem sztuki z wykorzystaniem różnorodnych technik takich jak: drama, mandala, twórcze malowanie i rysowanie, praca z kolorem, czarny teatr, teatr dziur ,teatr cieni, maska, lalka, teatr Forum, relaksacja, wizualizacja, zabawa twórcza i pierwotna.

Te pozawerbalne techniki porozumiewania się z dzieckiem poprzez sztukę pozwalają na nieinwazyjną skuteczną formę leczenia, na prowadzenie terapii i rozwój osobowościowy dziecka, który odbywa się w procesie twórczym poza jego świadomością. Praca z lalką i maską w kontekście terapii i edukacji jest autorską propozycją mojego syna Michała, który towarzyszy mi w życiu zawodowym od wielu lat , najpierw jako uczestnik zajęć potem jako obserwator i asystent a dziś jako samodzielny w pełni wykwalifikowany arteterapeuta ośrodka. Metoda dotyczy głównie rozwoju i terapii dziecka, co nie znaczy, że nie można jej praktykować z osobami dorosłymi.

Metoda ”KORART” postrzega człowieka w sposób holistyczny . Jej istotą jest PROCES. W swojej pracy wykorzystuję także inne autorskie, terapeutyczne techniki i metody wspomagające, których jestem również trenerem i terapeutą: Gentle Bio-Energetics, metoda dr.S.Masgutowej, kinezjologia P.Denisona, artekinezjologia, trening kreatywności, pedagogika przeżywania K.Khana. Propozycje te są również oddzielnymi technikami terapeutycznymi, które opisuję bliżej na stronie „inne terapie”.

Zapraszam więc w podróż terapeutyczną i edukacyjną, szanującą dynamikę, osobowość, naturalne emocje, wybory dziecka i jego sprawność „inaczej”. W metodzie „KORART” nie ma akcjonizmu, planowania, schematyzmu i nadzoru. Dzieci samodzielnie tworzą role, konstruują swój świat, budują przestrzeń wewnętrzną. Rolą metody jest pokazanie drogi w leczeniu, edukacji i terapii.

Koryna Opala-Rybka

Arteterapia, terapie, diagnozy, szkolenia, warsztaty